The Night of the Comet (2019)

The Night of the Comet

Where to Watch The Night of the Comet

Synopsis

The superstar Cheng Hao came to another parallel time due to a car accident and met journalist Lin Xiaoxiao. Then a sweet love story begins.

Main Cast

Fu Longfei as Cheng Hao / Lu Hongjian
Tang Mengjia as Lin Xiaoxiao
Zhang Haosen as Xu Yaozu
Liu Xinran as Zou Ling

Supporting Cast

Jing Yanjun as Xiao Tong
Chu He as Zhou Tiantian
Huang Rui as Xu Miao
Li Dong as Lu Jingguan
Wei Jing as Lao Wu
Wang Duoren as Zhang Zhubian
Zhang Suli as Lin Xiao Xiao Wai Po
Liu Heng as Xiao Fan
Li Kai as Nian Qing Jing Cha
Yang Ziyi as Fen Sijia
Shen Yuyu as Fen Siyi
Zhang Xiyuan as Wu Dao Lao Shi
Ma Xiaoqiang as Yu Le Ji Zhe
Li Mingze as Dai Maonan
Ni Chaolong as Nan Fu Wu Yuan
Tian Yuanyuan as Nu Fu Wu Yuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *