Love is Sweet (2020)

Love is Sweet Chinese drama

Where to Watch Love is Sweet

Synopsis

Jiang Jun runs into her childhood friend Ma Yuanshuai, yet he’s different from the gentle and caring protector that she remembered him to be. He is now her rival at work. Furthermore, someone seems to be plotting against her and she must rely on her wits and will to succeed not just in her career, but also in love.

Trailer

Official Trailer: Love is Sweet
A collection of kissing scenes

Main Cast

Leo Luo Yunxi as Yuan Shuai
Bai Lu as Jiang Jun
Riley Wang Yilun as Li Xiaochuan
Zhao Yuanyuan as Qiao Na
Kido Gao Hanyu as Du Lei
An Weiling as Linda
Shane Xiao Yan as Xu Li
Guan Zijing as Su Chang

Supporting Cast

Qi Yi as Shen Xin
Gong Haibin as Chen Yicheng
Ran Xu as Xiang Ding
Wang Chenshuo as Ma Xiuran
Hu Chunyang as Jia Yuanji
Jerry Chang Cheng as Jiang Yaoming
Denny Deng as Wan Shan
Yvon Rui Weihang as Zhu Youyi
Mei Nianjia as Luo Sheng
Wang Zixuan as Cao Heng
Zhang Kewei as Li Xiang
Yuan Yuhan as Tang Xin
Wang Yiqing as Xin Xin
Gong Zexu as Bai Mishu
Cai Gang as Lu Yuan
Tao Siyuan as Zhang Zong
Jian Yuxi as Xiao Yuanshuai
Lu Chenyue as Xiao Jiangjun
Gan Yao as Xiao Dulei
Wu Jiayi as Xiao Linda
Zhang Yufei as Doctor Jiang
Wu Jian as Yin Hanchang
Ya Wen as Nu Fangdong
Jiang Rong as Li Shujuan
Qin Yue as Liu Cuiping
Jin Hui as Dong Qi
Xu Lengleng as Wang Ma
Liu Yapeng as Qin Zong
Han Shumei as Liu Dan
Zhou Ting as Cheng Xiaojie
Tse Shan Shan as Si Ling
Wang Mengjin as Qiao Na Zhu Li
Lei Pengkun as Xiao Yu
Shi Yu as Fan Qichang
Melvin Sia as Lin Taimo
Ma Weijiang as Du Fu
Liang Aiqi as Yuan Mu
Neno Ren Donglin as Deng Ke
Ryan Zhu Yuanbing as Lin He
Hu Xiaoting as Jiang Mu

Character Introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *