The Night of the Comet

2019 / Business, Fantasy, Modern, Mystery, Romance

Synopsis The superstar Cheng Hao came to another parallel time due to a car accident and met journalist Lin Xiaoxiao. Then a sweet love story begins. Main Cast Fu Longfei as Cheng Hao / Lu HongjianTang Mengjia as Lin XiaoxiaoZhang Haosen as Xu YaozuLiu Xinran as Zou Ling Supporting Cast Jing Yanjun as Xiao TongChu … Continue reading “The Night of the Comet”

Nice To Meet You

2019 / Business, Family, Idol, Modern, Romance

Synopsis “Nice To Meet You” tells the story of Gao Jie and Yu Zhi who met because of jewellery, and broke up after a family struggle, but finally came together again and regained love because of their common artistic concept. Main Cast Zhang Mingen as Yu ZhiWen Yongshan as Gao JieWei Qianxiang as Yu YiTang Mengjia as Gao HuiMa … Continue reading “Nice To Meet You”