Go Ahead (2020)

go ahead chinese drama

Synopsis

"Go Ahead" mainly tells the story of Li Jianjian, Ling Xiao, and He Ziqiu. They are three children who have suffered different traumas in their families of origin, but by chance they come together to form an family with no blood relationship. The three siblings support each other as they grow up, gradually healing their inner wounds, and finally faced the future positively together.

Main Cast

Tan Songyun as Li Jianjian
Song Weilong as Ling Xiao
Zhang Xincheng as He Ziqiu
Tu Songyan as Li Haichao
Zhang Xilin as Ling Heping
Sun Yi as Qi Mingyue
He Ruixian as Tang Can

Supporting Cast

Yang Tongshu as Chen Ting
Yuan Ran as He Mei
An Ge as Zhuang Bei
Song Fangyuan as Qin Meiyang
Hao Wenting as Jin Yuxiang
Liu Jinlong as Zhao Huaguang
Wang Wei as Du Juan
Yu Ziyang as Zheng Shuran
Hu Yu as Feng Xixi
Cui Erkang as Zhou Miao
Cong Shang as Li Jian Jian (Young)
Xu Wailuo as Ling Xiao (Young)
Xiao Li Zhen Tian as He Zi Qiu (Young)
Chen Xinyan as Qin Mei Yang (Young)
Xue Shujie as Qian Ayi
Zhao Peilin as He Lan
Wang Ziyu as Chen Yuee
Ma Jie as Tang Guoming
Zhao Gang as Qi Guoqing
Pan Jie as Zhuang Beima
Zhou Bo as Chen Jiujiu
Chen Xiaohan as Xiao Zhu
Xie Jintian as Zhang Hongying
Mei Lingzhen as Luo Hong
Wu Xuxu as Chen Laotai
Yang Zhiling as Fang Ayi
He Xueqing as He Ayi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *