Tears In Heaven (2021)

Tears In Heaven Chinese Dream

Synopsis

It tells the story of the intern reporter Du Xiaosu and the president of a company Lei Yuzheng, from misunderstanding and prejudice to falling in love with each other.

Main Cast

Shawn Dou as Lei Yuzheng
Li Qin Li Qin as Du Xiaosu
Zhang Yunlong as Shao Zhenrong
Wang Ruizi as Jiang Fanlu
Li Tingzhe as Lin Xiangyuan
Ai Ru as Zou Siqi

Supporting Cast

Sheng Ziming as He Qunfei
Wang Xinmin as Jiang Jin
Tan Tian as Lei Ting
Zhang Haocheng as Liu Siyang
Zhao Yuecheng as Xie Li
Wei Guannan as Shangguan Boyao
Yi Shan as Xu You
Gao Shuyao as Yan Jingjing
Dong Ziliang as Teacher Xiao Sun
Ma Xiaokai as Ye Shenkuan
Liu Boxi as Li Mengnan
Gu Kaili as Shao Kaixuan
Du Yan as Du Mu
Hu Jiahua as Lin Dun
Gu Kaili as Shao Kaixuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *