Poisoned Love (2020)

Poisoned Love cover

Where to Watch Poisoned Love

Synopsis

A girl who spent many sleepless nights due to nightmares and a sleepwalking disorder finds the perfect cure when she meets a man who can allow her to have a good night's sleep. But what will happen when she chases after the wrong prince and gets caught between two brothers?

Trailer

Official Trailer: Poisoned Love

Main Cast

Ma Mengwei as Fang Yan
Ao Ruipeng as Shi Meng

Supporting Cast

Luo Zheng as Shi Yi
Shi Qingyan as Zuo Yao
Ma Dongchen as Hao Yingjun
Wu Chengze as Wei Lin
Su Xin as Ling Fangqin
Zhao Shuai as Xiao K
Ma Dabao as Zuo You
Cheng Shiyu as Gu Yuanzhou
Xin Ruyi as Gu Wei
Zack Gao Huayang as Doctor Cui
Zhang Linsheng as Da Shi
Wang Ziyan as Dao Yan
Ye Haiwen as Lin Lin
You Yiyi as Ni Na
Leng Haiming as Shi Jianhua
Li Yunxi as Xiao Fangyan
Xu Jiaxi as Xiao Shimeng
K Shao as Xiao Shiyi
Li Qiang as Zheng Zong
Zheng Wenlong as Chen Zong
Zeng Xitang as Yi Ming

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *