Rattan (2021)

rattan chinese drama

Where to Watch Rattan

Synopsis

The drama tells the story of the designer Qin Fang accidentally falling into a cliff, awakening Si Teng who has been sleeping for decades, and then, in the process of helping Si Teng find the truth about her life experience, the two get to know each other, overcome many obstacles, and grow together.

In 1946, the Taoist master Qiu Shan killed the female demon Si Teng. Before she died, a strange smile of relief appeared on the corner of her mouth.

In 2013, Qin Fang and his girlfriend go to Nangqian in the west to find a benefactor of his ancestors, but his car crashes and falls off a cliff. The sharp stake at the bottom of the cliff pierces his heart, and the dripping blood revives the female demon who has been buried in the ground for a long time.

She calles herself Si Teng and died in 1937. Afterwards, Si Teng forces Qin Fang to obey her orders, and wants to play a good game of revenge.

Qin Fang tries every means to get out of Si Teng's control, but on the road of revenge, he gradually discovers that his destiny has been arranged more than seventy years ago.

Trailer

Official Trailer: Rattan

MV

Rattan OST - Theme song: Qiān Wàn Yǒng Gǎn (千万勇敢)
Rattan OST - Ending song: Xīng Yǔn (星陨) by Mian Zi (棉子)

Main Cast

Sally Jing Tian as Si Teng
Vin Zhang Binbin as Qin Fang
Daisy Li Muchen as Shen Yindeng
Zhang Yichi as Yan Furui
Wu Junyu as Wang Gankun
Kim Jin Zehao as Shan Zhigang
Pan Yiyi as An Man
Shao Feng as Qiu Shan
Li Yixiao as Yi Zu
Yuan Chengjie as Shao Yankuan
Li Muge as Bai Jin

Supporting Cast

Zhang Dinghan as Jia Guizhi
Lu Xing as Zhao Jianglong
Benson Wang Guan as Zhou Wandong
Shi Yueling as Kong Jinghua
Yu Yuan as Qi Ge
Fan Shide as Cang Hong
Jiang Ke as Ding Dacheng
Liu Zhen as Ma Qiuyang
Yang Chouchan as Pan Qinian
Chen Zhiyan as Si Teng (Young)
Guo Hexuan as Wa Fang
Na Jima as Chen Wan
Shen Shenglong as Yang Bo
Leah Ma as Lin Juan
Fan Gong as Yi Ru
Wang Xinfeng as Jia San
Wang Tongyu as Chang Sheng
Fan Jinlun as Qin Laifu
Cheng Jiaguang as Huang Cuilan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *