A Dream of Splendor (2022)

A Dream of Splendor cover
  • Chinese Title: 梦华录 / Meng Hua Lu
  • Also Known As: Bian Jing Meng Hua Tu, 汴京梦华图, 东京娘子图鉴
  • Genres: , , ,
  • Director: Yang Yang
  • Screenwriter: Zhang Wei
  • Broadcast Date: June 2,
  • Episodes: 40
  • Duration: 45 min
  • Original Network:
  • Source: Adapted from the Yuan opera "Zhao Pan Er Feng Yue Jiu Feng Chen" (赵盼儿风月救风尘) by Guan Hanqing (关汉卿)

Where to Watch A Dream of Splendor

Synopsis

It tells the story of three women headed by Zhao Paner. After experiencing emotional setbacks and various difficulties in life, they join hands in Bianjing. With the help of Gu Qianfan, the commander of the Imperial City Division and through their own efforts, they establish the largest restaurant in Bianjing.

Zhao Pan'er who has opened a tea house in Hangzhou receives the good news that her fiancee Ouyang Xu has passed the civil exams with flying colors. However, she realizes later on that he has left her. Amidst the many trials and tribulations in her life, the beautiful and intelligent Zhao Pan'er opens doors for women from a low social status to achieve equality in ancient times.

Unwilling to bow down to fate, Zhao Pan'er has decided to go to the capital to demand an explanation from her fiancee. On the way, she rushes to the aid of her good friend Song Yinzhang who was scammed into marriage and has become the victim of abuse. At the same time, she also rescues Sun Sanniang whose failed marriage leads to her suicide attempt.

When Ouyang Xu learns that Zhao Pan'er has come to find him, he actually tries to drive her out. Zhao Pan'er, Song Yinzhang, and Sun Sanniang decide to stay in Bianjing, relying on their own ability to carve out their path to success. After experiencing all kinds of hardships, the three sisters work together to turn a small tea house into the largest establishment in Bianjing. Zhao Pan'er gradually learns to let herself live and to let go of her hatred towards Ouyang Xu.

Trailer

Official MV

Main Cast

Crystal Liu Yifei as Zhao Pan'er
Chen Xiao as Gu Qianfan
Liu Yan as Sun Sanniang
Jelly Lin Yun as Song Yinzhang
Joe Xu Haiqiao as Ouyang Xu
Dai Xu as Chi Ya'nei
Zhang Xiaoqian as Du Changfeng
Guan Yunpeng as Chen Lian
Daisy Li Muchen as Ge Zhaodi
Wang Luoyong as Xiao Qinyan
Jeff Bao Jianfeng as Huang Di
Zhang Xiang as Zhou She
Kris Sun Zujun as Shen Ruzhuo

Supporting Cast

Yin Zhusheng as Gao Gu
Yao Anlian as Qi Mu
Du Yuming as Lei Jing
Liu Wei as Zhuo Shi Xian Sheng
Liu Yajin as Yuan Tuntian
Lu Yong as Ke Zheng
Hu Yuxuan as He Si
Liu Kejun as Empress
Na Zha Kai Ti Mai He Mu Ti as Zhang Haohao
Li Shengjia as Xiao Wei
Su Yujie as Lao Jia
Marco Chen Zhen as Zheng Qingtian
Yu Menghan as Yin Bing
Zhu Hui as De Shu
Chang Di as Cui Zhihui
Cao Minghua as Xiao Guanjia
Liu Xiu as Yang Yunchuan
Jia Ze as Gao Hui
Luo Guangxu as Wang Feng
Bi Hanwen as Wei Wei
Han Yuanqi as Fu Zifang
Guo Ziming as Xiao Daotong
Cao Zan as Lu Wu
Zhang Liqiu as Ru Niang Jiang Shi
Lai Chenjun as Chun Tao
Zhang Huaigong as Cui Neishi
Liao Wang as Kong Wu
Gao Changyuan as Yu Zhongquan
Yao Weiping as Lin Sansi
Cheng Guodong as Hu Zhanggui
Guo Jinjie as Fu Xingui
Shi Qinghu as Gao Lu
Li Yiquan as Gao Fu
Li Xingmei as Su Niang
Zhao Wei as Tao Shi
Gao Yi as Yuan Pan
Sun Deyuan as Wang Yue Lou Zhang Gui
Zhou Xiaohai as Yuan Changhe
Chen Xuming as Xu Zhizhou
Chen Shangjun as Sun Li
Cheng Zihang as Hu Yan
Luo Weishuai as Guan Jia Er Zi
Han Xiaoyu as Zhang Yun
Li Shuai as Ye Lu Zong Zheng
Shen Xuewei as Jiang Zhixian
Zhang Bohao as Ren Tidian
Ru Tian as Ge Mu
Pei Pei as Zhang Gui Niang Zi
Yi Yongding as San Yuan Zhang Gui
Guo Zhiting as Jiang Pan
Jin Shuang as Xu Laoban
Cai Xiajie as Poisoned Man
Shen Muhan as Bing Pu Zhang Gui
Hu Xifan as Xu Shi
Zhou Jie as Gu Yuan Pan Guan
Li Aimeng as Zhao Pan'er (Young)
Zi Yi as Gu Qianfan (Young)
Jin Zi as Yin Zhang Jie Jie
Jian Daili as Young Mother
Fang Xiaomo as Hei Fu (Young)
Qin Yue as Yang Furen
Huang Wenhao as Yuan Zhanggui
Liu Tongjia as Chuan Laoda
Liu Mige as Xiao Cui

Character Introduction

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *